9/04/2014

PAINTING BY YVES KLEINYVES KLEIN.  Bleu.  1960.