4/17/2014

DANCER JOSEPH SIMONS BY DAVID KAWENA

DAVID KAWENA.  Dancer Joseph Simons.  Date unknown.